Obchodní podmínky pro seminář

Organizátorka Mgr. Jana Matasová (www.janamatasova.cz) seminář pořádá jako příležitostnou událost, neboť není profesionální pořadatelkou opakovaných seminářů.

Tyto obchodní podmínky byli sepsány pro bezpečnost všech zúčastněných.

Účastník svým přihlášením a znovu i svou účastí na Semináři souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat:

1. Přihlašování a platba

Přihláška na seminář se podává skrze online formulář umístěný na webových stránkách. Tento online formulář může vyplnit dle osobních či telefonických pokynů účastníka i Mgr. Jana Matasová s tím, že v takovém případě účastník sms zprávou potvrdí, že skutečně projevil zájem o účast na Seminář.

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 5denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením  zálohy - části kurzovného na účet. Částku , číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

2. Storno podmínky

Z důvodů, které stojí na straně organizátorů semináře (např. v příadě zrušení semináře, změny termínu atd.), je záloha plně vratná.

Z důvodů ze strany účastníka semináře jsou strno podmínky takovéto:

Odhlásí-li se účastník DO 20ti dnů před začátkem Semináře, bude mu zaplacená záloha v plné výši přijaté platby vráceno zpět

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 20-7 dní před začátkem Semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), bude mu vráceno zpět 50 % ze zálohy. 

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 7 dní před začátkem Semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) záloha nebude z provozních důvodů vratná. 

V den začátku Semináře, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení kurzovného odpadá.

Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník.

3. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Zdravotní stav

Seminář není náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením Semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

3.2. Zákaz drog a omamných látek

Účastník prohlašuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a zavazuje se je neužívat před Seminářem i v jejím průběhu.

3.3. Zodpovědnost

Účast na Semináři je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu Semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší osmnácti (18) let je povinen mít k účasti na Semináři předchozí písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka.

3.4. Přerušení účasti

Účastník může kdykoliv Seminář na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za Seminář se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast na Seminář, uzná-li to za vhodné s ohledem zejména na bezpečnost účastníka a/nebo ostatních účastníků Semináře, nebo ho na Seminář nevpustit v případě velmi pozdního příchodu. V tomto případě bude poplatek za Seminář navrácen.

4. Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou.

4.1. Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými účastník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů v  souladu se Zásadami zpracování osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví Mgr. Jany Matasové.

4.2. Účastník shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může kdykoli po semináři odvolat a to pouze písemnou formou (info@janamatasova.cz) s tím, že následně dojde k vymazání všech jeho údajů z databáze Mgr. Jany Matasové s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Podmínky jsou platné v tomto znění od 21.10.2020